Wibawa, V., & Ubaidillah, U. (2019). Magnetorheological elastomers berbasis lateks cair sebagai matriks utama. Jurnal Teknik Mesin Indonesia, 14(2), 64-71. doi:10.36289/jtmi.v14i2.133